ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางศรีกมล ดอกเข็มกลาง
ครู คศ.3

นายกิจดี เดชรพีกุล
ครู คศ.3

นางพัทธนันท์ ไตรนพ
ครู คศ.3

นางจันทร์เพ็ญ อ่อนแล
ครู คศ.3

นายองอาจ บุญประมวล
ครู คศ.3

นายจิระศักดิ์ ตั้งใจดี
ครู คศ.3

นางดารินทร์พัชร์ บุญประมวล
ครู คศ.3

นางสาวจิรพงษ์ ตลับนิล
ครู คศ.3

นางสาวกัญญาณัฐ หอมระหัด
ครู คศ.2

นางสาวปริศนา นราพล
ครู คศ.2

นางรุ่งลาวรรณ สาระนันท์
ครู คศ.2

นางสาวรุ่งนภา อินทรประสาท
ครู คศ.2

นางสาวทานตะวัน แสนสระ
ครู คศ.1

นายวีระพล คีรี
ครู คศ.1

นางสาววิลาวัลย์ บุญเหลือ
ครู คศ.1

นายอนุสรณ์ จำรัส
ครู คศ.1

นายภควัฒน์ สำราญกลาง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวรัชนีวรรณ วงษ์น้อย
ครูอัตราจ้าง

นายจตุพล คนรู้
ครูอัตราจ้าง