ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารสถานที่

1. เนื้อที่ 59 ไร่ 3 งาน 55 ตารางวา

2. พื้นที่ปลูกสร้างอาคาร 6 ไร่

3. จำนวนอาคารเรียนถาวร รวม 4 หลัง

4. จำนวนอาคารเรียนชั่วคราว รวม 3 หลัง

5. พื้นที่สนาม / นันทนาการ 2 ไร่

6. จำนวนสนามกีฬา 7 สนาม ได้แก่

- สนามฟุตบอล 1 สนาม

- สนามวอลเล่ย์บอล 2 สนาม

- สนามบาสเกตบอล 1 สนาม

- สนามแบดมินตัน 2 สนาม

- สนามเปตอง 1 สนาม

- สนามฟุตซอล 1 สนาม

- สนามเซปักตะกร้อ 2 สนาม

7. จำนวนห้องเรียนทั้งหมด 57 ห้อง และ ห้องประกอบจำนวน 16 ห้อง ดังนี้

- ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ 4 ห้อง เฉลี่ย คิดเป็น 120 ตารางเมตร

- ห้องคอมพิวเตอร์ 4 ห้อง เฉลี่ย คิดเป็น 160 ตารางเมตร

- ห้องดนตรี-นาฏศิลป์ 3 ห้อง เฉลี่ย คิดเป็น 160 ตารางเมตร

- ห้องปฏิบัติการทางภาษา 2 ห้อง เฉลี่ย คิดเป็น 120 ตารางเมตร

- ห้องกิจกรรมอื่นๆ 3 ห้อง เฉลี่ย คิดเป็น 120 ตารางเมตร

- ห้องพยาบาล 2 ห้อง เฉลี่ย คิดเป็น 120 ตารางเมตร

- ห้องสมุด1 ห้อง เฉลี่ย คิดเป็น 240 ตารางเมตร